Babzsákok

A Flashbag babzsákok új generációs babzsákok. Különlegességük elsősorban az erős strapabíró huzatban, a használat utáni formatartósságban, és kül-, és beltéri használat lehetőségében rejlik. A legtöbb babzsákunk multifunkcionális, tehát több féle képpen lehet formázni és így használni is őket. Nem kérdés tehát, hogy sokkal jobbak mint más babzsákok

Babzsák típusok:

Kutya - cica babzsákok

A Flashbag kutyafekhely vagy kutya babzsák egy babzsák töltőanyaggal töltött nagyon izgalmas, kültéren is használható különleges fekhely. Huzata erős, strapabíró, vízlepergetős és könnyen tisztítható. A töltő anyagnak köszönhetően sokkal kényelmesebb a kutyusok-cicusok számára mint a hagyományos szivacs-töltelékes fekhelyek. A Flashbag kutyafekhely minden kisállat és gazdi álma!

Egyéb termékek

Itt találhatóak babzsákjainkhoz külön megvásárolható külső huzatok, továbbá az ajándék utalványok és más hasznos termékek vagy szolgáltatások. Nálunk van lehetőség próba babzsákra és babzsák bérlésre is! Ha egyedi elképzelése van, mondja el és elkészítjük Önnek! 

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy összefoglaló tájékoztatást adjon az Increst Communication Kft., mint adatkezelő által az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján végzett adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenységéről és gyakorlatáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt alapelveket, illetve rendelkezéseket adatkezelő – tiszteletben tartva az érintett természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti -, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. Adatkezelés célja és hatálya

Jelen tájékoztató a Increst Communication Kft (székhelye: 1148 Budapest, Bolgárkerék utca 8., Cg. 01 09 932098, képviseli: Wolf Erik, telefonszám: (06-20) 486 1321), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az által gyűjtött és kezelt személyes adatokra vonatkozik. Adatkezelőnél a Rendelet 37. cikke alapján nem került sor adatvédelmi tisztségviselő kijelölésére. Adatkezelő továbbá nem továbbít személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy adatkezelése során megfelel a szabályzataiban, valamint a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek. Adatkezelő hatályos részletes adatkezelési szabályzatát a https://flashbag.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen teszi közé.

1.1 Jogszabályi környezet

Jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési rendelkezések a hatályos adatvédelemmel összefüggő jogszabályokkal összhangban kerültek megállapításra, ezek többek között: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).

1.2 Jelen tájékoztatóban használt fogalmaknak

– személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

– adatkezelés: a személyes adatokon vagy adat állományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

– az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

– nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

– az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

– adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

– felügyeleti hatóság: egy tagállam által a Rendelet 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

3. Személyes adatok kezelése

– adatkezelés jogalapja: adatkezelő szerződéses kötelezettségének teljesítése, a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján;

– adatkezelés célja: megrendelési megállapodás létrehozása és megrendelés beazonosítása;

– kezelt személyes adatok köre: név, opcionálisan telefonszám, e-mail cím, szállítási cím ;

– az adatok kezelés időtartama: a megrendelés teljesítését követően azonnal;

– az adatokhoz hozzáférők köre: adatkezelő kereskedelmi munkatársai;

– adatfeldolgozó: adatkezelő külső adatfeldolgozót vesz igénybe bizonylatainak feldolgozása és könyvelési feladatainak ellátására, az adatkezelő személyét mindenkor az 1. pont szerinti adatkezelési tájékoztatóban teszi közzé.

4. Adattárolás és -biztonság

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok tekintetében azok tárolására, illetve kezelésére részben székhelyén, illetve telephelyein kerül sor. Adatkezelő az általa használt ügyviteli és informatikai infrastruktúra megtervezése, kialakítása és üzemeltetése során kiemelten gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatok védettek legyenek, így különösen a jogosulatlan hozzáférés; megváltoztatás; továbbítás és nyilvánosságra hozatal; törlés vagy megsemmisítés; valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés; továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. Érintetti jogok

Írásban az adatkezelőhöz fordulhat a jelen tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségein keresztül az alábbiak szerinti jogainak gyakorlása végett. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet, illetve adott esetben eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

5.1 Az érintett hozzáférési joga

Az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult megismerni az alábbi adatokat és információkat: adatkezelés jogalapját és célját, kezelt személyes adatok, azok, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; az adatok tárolásának tervezett időtartama; az érintetti jogokról való tájékoztatás; felvilágosítás a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására való jogról. Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátja.

5.2 A helyesbítéshez való jog

Kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3 Az elfeledtetés joga

Kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Önre vonatkozó személyes adatokat. Adatkezelő abban az esetben tagadhatja meg a kezelt személyes adatok törlését, amennyiben ezek kezelésére, illetve tárolására valamely jogszabály kötelezi vagy jogszabályi kötelezés teljesítésének érdekében szükséges. Utóbbi esetben adatkezelő 30 napon belül tájékoztatást ad a törlés megtagadásáról, egyúttal megjelölve annak pontos okát is. Adatkezelő törli az Önről nyilvántartott személyes adatokat, amennyiben teljesült az a cél, amiért azok nyilvántartásra kerültek, illetve ha Ön ezek visszavonásáról rendelkezett és adatkezelőnek nincs más érvényes jogalapja ezek további kezelésére, továbbá ha adatkezelőre erre vonatkozó jogi kötelezettség áll fenn.

5.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén: vitatott a nyilvántartott személyes adatok pontossága; az adatkezelés vélhetően jogellenes és ellenzi az adatok törlését; az adatkezelőnek ugyan már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges; az adatkezelés elleni tiltakozás, amíg az adatkezelő által megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

5.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – ilyen irányú kérésére – tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben: az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájáruláson vagy szerződéses kötelezettség teljesítésén alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

5.6 A tiltakozáshoz való jog

Jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak: közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából, az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésé érdekében, kivéve, ha az jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges, történő kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban nem kezelheti, kivéve, ha ezekez jogos okokból szükséges kezelnie.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés esetében vagy, ha az érintett az adatkezelőnek valamely döntésével nem ért egyet, valamint egyéb jogsérelem esetében az alábbi jogorvoslati fórumokhoz fordulhat.

6.1 Felügyeleti hatóság

Bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Ennek érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

6.2 Bírósági eljárás megindítása

Jogosulatlan adatkezelés esetében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A polgári peres eljárást – a választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indíthatja meg, az egyes törvényszékeket, illetve elérhetőségeiket az a következő hivatkozáson találja meg: http://birosag.hu/torvenyszekek .

7. Adatkezelési tájékoztató hatályba lépése és módosítása

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba. Az adatkezelő fenntartja magának a jogát arra nézve, hogy az adatkezelési tájékoztatóját bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az adatkezelési tájékoztató mindenkori hatályos szövegét adatkezelő a https://flashbag.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen haladéktalanul közzé teszi.

Hírlevél

Jöjjön el hozzánk!

Babzsákok megtekintése és megrendelt termék átvétele személyesen az alábbi címen lehetséges.

Bemutató terem:
Budapest, 1149 Táborhely utca 6.

A babzsákok személyes megtekintéséhez és megrendelt termék személyes átvételéhez, minden esetben előzetes időpont egyeztetés szükséges!

Kérdésével, időpont egyeztetéssel kapcsolatban hétköznap 08:00 – 18:00 óra között az alábbi telefonszámon elér bennünket:

Mobil: (06-20) 321-5335

 

Írjon nekünk

[]